Klachten over het basisonderwijs

De Klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie
Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Klachten over de opvang

Handelen in het belang van het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Daar staan wij voor. We vinden het dan ook belangrijk dat mensen die onverhoopt een klacht hebben over IRIS Opvang, zich gehoord voelen. Ook willen we op een juiste manier met de klacht omgaan en het snel en goed oplossen. De klachtenregeling helpt hierbij. Deze bestaat uit een interne procedure (stap 1 tot en met 4) en een externe procedure (stap 5 en 6). Is de klacht hierna nog niet verholpen, dan kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang (stap 7).

Intern

Stap 1: pedagogisch medewerker
Als wij weten dat ouders of verzorgers iets vervelend vinden, doen wij er graag iets aan. Daarom kun je bij een klacht over de opvang terecht bij de pedagogisch medewerker van de opvanggroep van jouw kind.

Stap 2: coördinator kinderopvang
Mocht het gesprek niet tot tevredenheid stemmen, dan kun je contact opnemen met de coördinator kinderopvang.

Stap 3: clustermanager
Kom je er met de coördinator kinderopvang niet uit? Dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de clustermanager van IRIS Opvang, door een mailtje te sturen naarserviceteam@irisopvang.nl. Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord en de clustermanager zal de klacht in ieder geval binnen zes weken afhandelen en je tussentijds op de hoogte houden. Het oordeel omtrent de klacht wordt schriftelijk medegedeeld. Ook staat in de brief wanneer een eventuele oplossing wordt gerealiseerd.

Stap 4: Oudercommissie
Mocht de klacht ook voor andere ouders en verzorgers relevant zijn, dan is het goed om ook de oudercommissie van IRIS Opvang schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit kan door een mailtje te sturen naaroudercommissie@irisopvang.nl. De oudercommissie kan de klacht niet behandelen, maar kan naar aanleiding van de klacht wel kijken naar het beleid van de organisatie.

Extern

Stap 5: Vertrouwenspersoon
Soms zijn er dingen die je als ouder of verzorger niet met de medewerkers van IRIS Opvang zelf kunt of wilt bespreken. Of misschien is de klacht wel intern besproken, maar heeft dit niet tot de oplossing geleid die jij voor ogen had. In beide gevallen kun je terecht bij de externe vertrouwenspersoon, de heer H. Grit. Neem gerust contact met hem op: stuur een mail naar h.grit@viaa.nl of bel: 06-24321661.

Stap 6: Klachtenloket Kinderopvang
Heeft het contact met de externe vertrouwenspersoon niet geholpen? Dan kan de klacht worden gemeld bij het Klachtenloket Kinderopvang. Deze onafhankelijke organisatie hoort de klacht aan, beantwoordt eventuele vragen, geeft informatie en advies en laat weten welke stappen er mogelijk zijn. Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis. Neem via het online formulier contact op met het Klachtenloket Kinderopvang, mail naar info@klachtenloket-kinderopvang.nl of bel: 0900 - 1877 (gratis). Het Klachtenloket bekijkt vervolgens hoe de klacht het best kan worden opgelost en of bemiddeling tussen de ouders/verzorgers en IRIS Opvang hierbij kan helpen.

Geschil

Stap 7: Geschillencommissie Kinderopvang
Zijn alle stappen doorlopen en heeft dit helaas niet geholpen om de klacht op te lossen? Dan kunnen ouders/verzorgers hun klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang om te komen tot een uitspraak. IRIS Opvang is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt het geschil tussen de kinderopvangorganisatie (IRIS Opvang) en de consumenten (ouders/verzorgers). De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij luisteren naar beide partijen, beoordelen het geschil en doen hier een uitspraak over. Deze uitspraak is bindend, dus beide partijen moeten zich hieraan houden. De Geschillencommissie Kinderopvang is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 1877. Een klacht schriftelijk indienen kan ook, via een formulier dat hier te downloaden is.

Lees de ervaringen
van ouders/verzorgers